Cliënten met een ontwikkelingsuitdaging hebben behoefte aan zorg op maat. Hoeveel en welke hulp nodig is, verschilt per situatie. Onze hulp wordt afgestemd op de cliënt en zijn gezin, want alleen dan is er kans van slagen. Cliënten hebben extra hulp nodig bij grote veranderingen in het leven. Daarom is het goed om tijdig de hulpvraag in beeld te hebben om problemen en dure zorg te voorkomen.

Levensloopbegeleiding is daarbij voor cliënten met een ontwikkelingsuitdaging essentieel.

Wij bieden diverse vormen van behandeling die helpen om vroeger en sneller te leren omgaan met de eigen beperkingen. Dit geldt niet alleen voor de cliënt maar dit is ook van toepassing op het gehele netwerk. KindzorgM maakt een eigen “Maatwerk” hulpprogramma en voert dit uit.

  • Psycho-educatie (leren begrijpen en accepteren van de eigen uitdaging), voor zowel de cliënt zelf (met autisme, ADHD etc.) als zijn ouders en broertjes en zusjes (brusjes).
  • (Gedrags)therapie, gericht op het herkennen en verminderen van vragen die ontstaan door het autisme, ADHD etc. Onderdeel hiervan is het verbeteren en versterken van de executieve functies en/of het werkgeheugen. KindzorgM is gecertificeerd trainer voor de volgende trainingen:
    • Brain Blocks met als doel om te leren reflecteren op de eigen gevoelens en die van anderen.
    • Training executieve functies (Braingame Brian).
  • Ondersteuning van naasten, van begeleiding in het gezin tot intensieve trainingen, waarmee naasten leren hoe zij ondersteunend kunnen zijn bij de gedragsproblemen.
  • Uitleg over het nut van eventuele medicatie en therapietrouw, gericht op het verminderen van problemen, zoals extreme angsten, dwangmatig of agressief gedrag of depressies.
  • Herkennen van de belangrijkste basisemoties, jonge kinderen met ASS hebben vaak moeite om emoties te herkennen en te benoemen. De herkenning van emoties kan gezien worden als een noodzakelijke voorloper van een sociale vaardigheidstraining. Stapsgewijs kan een kind met ASS dan het contact leren maken met anderen in zijn eigen veilige omgeving oefenen. KindzorgM heeft samen met studenten van Windesheim een eigen emotieherkenningsgame “Kijken en begrijpen” ontwikkeld.
  • Aanpak leerproblemen (zwakkere concentratie, dyslexie, dyscalculie, dysfasie, disharmonisch profiel etc).